TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 20-25 triệu
 30/11/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/05/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/04/2021
  Hà Nội
 7-10 triệu
 20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long
 12-15 triệu
 27/06/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu
 31/03/2020
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 28/02/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 01/12/2020
  Thái Bình
 12-15 triệu
 30/12/2020
  Lạng sơn

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  31/05/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  30/04/2021
  Hà Nội
 20-25 triệu  30/11/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/12/2020
  Lạng sơn
 Thỏa thuận  28/02/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  01/12/2020
  Thái Bình
 7-10 triệu  20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long
 12-15 triệu  27/06/2020
  Hà Nội
 7-10 triệu  31/03/2020
  Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 20-25 triệu
 30/11/2021
  Hà Nội

Nhân Viên

 Thỏa thuận
 31/05/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/04/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long

Nhân viên

 12-15 triệu
 27/06/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 31/03/2020
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 28/02/2021
  Hà Nội

Nhân viên

 Thỏa thuận
 01/12/2020
  Thái Bình

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/12/2020
  Lạng sơn

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển